ધોરણ-10ના રિપીટર વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ જાહેર / હાથના વેઢે ગણી શકાય એટલા જ વિદ્યાર્થીઓ પાસ….

ગુજરાત શિક્ષક બોર્ડે લીધેલ ધોરણ દસના સાડા ત્રણ લાખથી વધુ રિપીટર અને ખાનગી વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ આજે…

error: Content is protected !!