વ્હાલી દીકરી યોજના |Gujarat Vahali Dikri Yojana

ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા “વ્હાલી દીકરી યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવેલી છે. રાજ્યની…

HNGU Recruitment 2023

HNGU has give Notification for Many Posts . All eligible students can apply for HNGU Recruitment 2023.…

East Coast Railway Apprentice Recruitment for 756 posts 2022/ Apply Now

East Coast Railway Recruitment 2022 : has invited applications from candidates to apply for Apprentice posts.…

error: Content is protected !!