વ્હાલી દીકરી યોજના |Gujarat Vahali Dikri Yojana 2022

ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા “વ્હાલી દીકરી યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવેલી છે. રાજ્યની…

error: Content is protected !!