કોરોના વેક્સીનેશન સર્ટિફિકેટ મેળવો વોટ્સએપ દ્વારા / Covid Vectination Certificate On WhatsApp

કોવિડ વેક્સીનેશન સર્ટિફિકેટ મેળવવું હવે ખુબજ સરળ થઈ ગયું છે. સરકારે આના માટે ટેકનોલોજીની મદદ લીધી…

error: Content is protected !!