ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સટેબલની 10459 જગ્યાઓ પર મહા ભરતી આજે જ ઓનલાઇન અરજી કરો

Gujarat Police Constable Recruitment – 2021

પોસ્ટ : કોન્સટેબલ

કુલ જગ્યા : 10459

– બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સટેબલ : 5212
– હથિયારી પોલીસ કોન્સટેબલ : 797
– SRPF પોલીસ કોન્સટેબલ : 4450

લાયકાત : 12 પાસ

Join Whatsapp Group Click Hear

ઉંમર મર્યાદા : 18 થી 34 વર્ષ (જન્મ તા. :09/11/1987 થી 09/11/2003 વચ્ચેની હોવી જોઈએ.).

જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ :

– ફોટો/સહી
– આધાર કાર્ડ
– જાતિનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય તો)
– નોન-ક્રિમિલેયર સર્ટિ (ફક્ત OBC માટે)
– EWS સર્ટિ (10% અનામત વર્ગ માટે)
– ધો. 12ની માર્કશીટ
– ગ્રેજ્યુએટની માર્કશીટ ( જો હોય તો )
– મોબાઈલ નંબર (કાયમી રહેતો હોય તે નંબર આપવો)
– ઈમેઈલ ID (જે ઈમેઈલ લૉગિન થતું હોય તે આપવું.)
– સ્પોર્ટનું સર્ટિ (જો હોય તો)
– NCC સર્ટિ (જો હોય તો)
– હાલ પોલીસમાં ફરજ બજાવતા હોય તો જોઇન થયાની તારીખ
જો અગાઉ Ojas વેબસાઇટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો ID ની જરૂર પડશે.

અગત્યની તારીખ : 23/10/2021 (03.00 વાગ્યાથી)
છેલ્લી તા. : 09/11/2021 (11.59 સુધી.)

અગત્યની લિંક :

– Official Notification : Click Here

– Official Website : Click Here

– Apply Now : Click Here

આજ સુધી માં કુલ કેટલા ફોર્મ ભરાયાં છે અને કેટલા કનફર્મ થયા છે સાથે કેટલા પુરુષો અને કેટલી મહિલા ઉમેદવારએ ફોર્મ ભર્યા તેમની સંપૂર્ણ માહિતી

Police Constable Recruitment – 2021

આજ સુધી પોલિસ કોન્સ્ટેબલ ની પરિક્ષા માટેના દરેક પ્રશ્નો ની યાદી જાણવા માટે :

Gujarat Police Constable Old Paper PDF Download

Police Constable Old Paper – 2019

• Police Constable Old Paper – 2016

2 thoughts on “ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સટેબલની 10459 જગ્યાઓ પર મહા ભરતી આજે જ ઓનલાઇન અરજી કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!