ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સટેબલની 10459 જગ્યાઓ પર મહા ભરતી આજે જ ઓનલાઇન અરજી કરો

Gujarat Police Constable Recruitment – 2021

પોસ્ટ : કોન્સટેબલ

કુલ જગ્યા : 10459

– બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સટેબલ : 5212
– હથિયારી પોલીસ કોન્સટેબલ : 797
– SRPF પોલીસ કોન્સટેબલ : 4450

લાયકાત : 12 પાસ

Join Whatsapp Group Click Hear

ઉંમર મર્યાદા : 18 થી 34 વર્ષ (જન્મ તા. :09/11/1987 થી 09/11/2003 વચ્ચેની હોવી જોઈએ.).

જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ :

– ફોટો/સહી
– આધાર કાર્ડ
– જાતિનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય તો)
– નોન-ક્રિમિલેયર સર્ટિ (ફક્ત OBC માટે)
– EWS સર્ટિ (10% અનામત વર્ગ માટે)
– ધો. 12ની માર્કશીટ
– ગ્રેજ્યુએટની માર્કશીટ ( જો હોય તો )
– મોબાઈલ નંબર (કાયમી રહેતો હોય તે નંબર આપવો)
– ઈમેઈલ ID (જે ઈમેઈલ લૉગિન થતું હોય તે આપવું.)
– સ્પોર્ટનું સર્ટિ (જો હોય તો)
– NCC સર્ટિ (જો હોય તો)
– હાલ પોલીસમાં ફરજ બજાવતા હોય તો જોઇન થયાની તારીખ
જો અગાઉ Ojas વેબસાઇટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો ID ની જરૂર પડશે.

અગત્યની તારીખ : 23/10/2021 (03.00 વાગ્યાથી)
છેલ્લી તા. : 09/11/2021 (11.59 સુધી.)

અગત્યની લિંક :

– Official Notification : Click Here

– Official Website : Click Here

– Apply Now : Click Here

આજ સુધી માં કુલ કેટલા ફોર્મ ભરાયાં છે અને કેટલા કનફર્મ થયા છે સાથે કેટલા પુરુષો અને કેટલી મહિલા ઉમેદવારએ ફોર્મ ભર્યા તેમની સંપૂર્ણ માહિતી

Police Constable Recruitment – 2021

આજ સુધી પોલિસ કોન્સ્ટેબલ ની પરિક્ષા માટેના દરેક પ્રશ્નો ની યાદી જાણવા માટે :

Gujarat Police Constable Old Paper PDF Download

Police Constable Old Paper – 2019

• Police Constable Old Paper – 2016

109 thoughts on “ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સટેબલની 10459 જગ્યાઓ પર મહા ભરતી આજે જ ઓનલાઇન અરજી કરો

  1. His Royal how to stop taking metoprolol succinate Highness, the villain s pet is a little different, and the villain doesn t know what s going on, The girl s facial features are exquisite, her big eyes are always looking around restlessly, and with a smile that always hangs How To Stop Taking Metoprolol Succinate on her can i take hydrocodone with blood pressure medication lips, she is how to stop taking metoprolol succinate always liked by the people around her cialis buy online usa Once I received a positive on the Wondfo strip which is indicated by two lines, I would then often confirm it with a Clear Blue Advanced Digital test

  2. Since the kidneys play a major role in its clearance, individuals with renal failure are at risk of hypermagnesemia with long term consumption as the appropriate amounts of magnesium may not be excreted tadalafil generic vs cialis Therefore, the use of drug concentration measurements in the resected tumor tissue as a guide for clinical assessment of drug delivery to the entire brain can be misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!