Free Umbrella Scheme Gujarat 2021 / મફત છત્રી યોજના / બાગાયતી યોજના

Gujrata રાજ્યમાં વિવિધ વર્ગોના વિકાસ માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. યોજનાઓનો લાભ લઈને નાગરિકો સમાજમાં નાના વ્યવસાય, ધંધા કરીને સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે તે મહત્વનો ઉદ્દેશ છે. કૃષિ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ ખેડૂતો, પશુપાલકો, બાગાયતી કે ફળોનું ઉત્પાદન કરતા વેચાણકારો વગેરે માટે પણ વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ikhedut દ્વારા ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવે છે. આજે આપણે બાગાયતી યોજના હેઠળ ચાલતી મફત છત્રી યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું.

Agriculture CO-operation department Of Gujrat દ્વારા ખેડૂત લક્ષી યોજનાઓના ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકરવાનું ચાલુ થયેલ છે. Bagayati Yojana દ્વારા ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે નવી નવી પદ્ધિતીઓ રજૂ કરવામાં આવતી હોય છે. જેને ધ્યાને લઈને ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી આપવાની યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવવેલ છે. આ મફત છત્રી યોજનાનો લાભ લેવા માટે Ikhedut Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

મફત છત્રી યોજનાનો હેતુ :-

Join Whatsapp Group Click Hear

ગુજરાત રાજ્યના ફળ અને શાકભાજીનું વેચાણ કરતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ નાના વેચાણકારોને પોતાના ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ ન થાય તે માટે વિનામૂલ્યે છત્રી અથવા શેડ કવર આપવામાં આવશે.

• મફત છત્રી યોજનાનો લાભ કોને મળશે :-

1) યોજનાનો લાભ ફળો અને શાકભાજીનું વેચાણકારો મળશે.
2) લાભાર્થીઓ ફૂલપાકોનું વેચાણ કરતા હોય તેમને મળશે.
3) અરજદાર રોડ સાઈડ પર, હાટ કે નાના બજારમાં વેચાણ કરતા હોય એમને મળશે.
4) નાના લારીવાળા ફેરીયાઓને પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
5) જે કૃષિપેદાશો કે જેમનો ઝડપથી નાશ પામે છે તેનું વેચાણ કરતા નાના વેચાણકારો મફત છત્રી યોજનાનો લાભ મળશે.

• અગત્યની તારીખ :-

– ફોર્મ ભરવા માટેની અંતિમ તારીખ : 15/09/2021 છે.

• અગત્યના ડોક્યુમન્ટ :-

1) આધારકાર્ડની નકલ
2) ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહૂડ મિશન દ્વારા ઇસ્યુ કરેલ ઓળખકાર્ડ (જો હોય તો)
3) રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ
4) અનુસૂચિત જાતિ(એસ.સી) અને અનુસૂચિત જનજાતિ(એસ.ટી)નું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)
5) દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો હોય તો)
6) સંસ્થાએ લાભ લેવાના હોય તો રજીસ્ટ્રેશનનું પ્રમાણપત્ર

• ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું :-

1) લાભાર્થીએ પહેલાં ‘Google Search” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
2) જ્યાં https://ikhedut.gujarat.gov.in/ Website Open કરવી.
3) ખેડૂત વેબસાઈટ ખોલ્યા બાદ “Yojana” પર ક્લિક કરવું.
4) યોજના પર ખોલ્યા બાદ નંબર-3 પર આવેલી “બાગાયતી યોજનાઓ” ખોલવી.
5) “Bagayati Yojana” ખોલ્યા બાદ વિવિધ યોજનાઓ બતાવતી હશે.
6) જેમાં ડ્રેગન ફૂટ, પ્લગ નર્સરી, ફળ અને શાકભાજીના વેચાણકારો માટે મફત છત્રી યોજના વગેરે.
7) જેમાં “ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા નાના વેચાણકારોને વિનામૂલ્યે છત્રી” પર ક્લિક કરવી.
8) જયાં તમામ સૂચના વાંચવાની રહેશે. ત્યારબાદ “તમે વ્યક્તિગ લાભાર્થી કે સંસ્થાકીય લાભાર્થી છો” તે પસંદ કરવાનું રહેશે.
9) તમે રજીસ્ટર અરજદાર છો? જેમાં જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે

10) લાભાર્થી દ્વારા તમામ માહિતી ધ્યાનપૂર્વક ભર્યા બાદ Application Save કરવી.
11) લાભાર્થી દ્વારા પોતાની મફત છત્રી યોજનાની અરજીની વિગતો ચકાસીને Application Confirm કરવાની રહેશે. Application Confirm થયા પછી અરજી નંબરમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કે વધારો થશે નહીં. જેની નોંધ લેવી.
12 લાભાર્થી દ્વારા એપ્લિકેશનના આધારે Print મેળવી લેવી.

• ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યા બાદ :-

1) લાભાર્થી દ્વારા મફત છત્રી યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ikhedut portal પરથી પ્રિન્‍ટ લેવાની રહેશે.
2) આ પ્રિન્‍ટ પર લાભાર્થીએ સહી/સિક્કા કરવાની રહેશે.
અરજીમાં માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ જોડાણ કરીને જિલ્લાની બાગાયત કચેરી ખાતે નિયત સમયમર્યાદામાં જમા કરાવી રહેશે.
3) લાભાર્થી દ્વારા મળેલ Mafat Chhatri Yojana ની અરજી વિગતોની ખરાઈ કરવામાં આવશે. જ્યાં લક્ષ્યાંકની મર્યાદા રહીને જિલ્લા કચેરીમાંથી પૂર્વ મંજુરી આપવામાં આવશે.
4) Umbrella Scheme માટે પસંદ થયેલા અરજદારોને જિલ્લા કચેરી દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. જ્યાંથી નિયત સમયમાં છત્રી મેળવવાની રહેશે.

• અગત્યની લિંક :-

– ફોર્મ ભરવા માટે : Click Here

– ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢવા માટે : Click Here

– Application સ્ટેટ્સ જણાવ : Click Here

ગુજરાતના દરેક નાના ધંધા અને વ્યવસાયી લોકો સુધી આ યોજનાની માહિતી જરૂર પહોંચાડજો

179 thoughts on “Free Umbrella Scheme Gujarat 2021 / મફત છત્રી યોજના / બાગાયતી યોજના

 1. If you are new to crypto, use the Crypto University and our Help Center to learn how to start buying Bitcoin, Ethereum, and other cryptocurrencies. This appetite for electricity has drawn widespread criticism from celebrities such as Tesla CEO Elon Musk to government bodies such as China’s State Council and the U.S. Senate over Bitcoin’s impact on climate change. But while the electricity figures are alarmingly high, it’s important to note that bitcoin mining at most accounts for 1.29% of any single country’s energy consumption. Not to mention, Bitcoin is a complete financial system whose energy consumption can be measured and tracked, unlike the fiat system, which cannot be accurately measured and requires a range of additional layers to function, including ATMs, card machines, bank branches, security vehicles, storage facilities and huge data centers.
  http://www.banpummart.com/home/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=27468
  This means that Crypto’s trading fees are very competitive! You can also pay even less per trade if you stake CRO, and or reach a certain trading volume during the preceding 30-day period, as further detailed in the below trading fee discount table: It’s easy to transfer more than 50 cryptocurrencies to and from the Voyager app. Below, we cover which assets are available to transfer, and how to make crypto deposits and withdrawals. The most frustration part is they hide the fee’s in the conversion price. They never clearly tell you how much you pay. Please refer here on how to deposit crypto to the Crypto Exchange A23. If a hard fork is followed by an airdrop and you receive new cryptocurrency, you will have taxable income in the taxable year you receive that cryptocurrency. Traders may be charged admin fees on the Crypto exchange, depending on the market. The admin fee will be displayed on a preview screen for verification before a transaction is submitted.

 2. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 3. One of the biggest surprises here is the simply extraordinary live casino. The selection of Blackjack, Baccarat and Roulette is wonderful, and there are so many more, shall we say “niche games” on display. Casino Hold’em and Dices are of course present, and there is so much more. Take a look for yourself. For most patrons, PCF Casino offers deposits starting from €250 and withdrawals from €500. The deposit transaction may take just a few minutes but it may also be delayed to 3 or 4 business days. Withdrawals are usually even slower and in some cases, players may have to wait for up to a week to receive their winnings. The online casino also offers Canadian players to use the local and quite popular payment services by Interac. These are online bank transfers, available practically to every Canadian casino player who has an account with a local bank. Transactions via Interac Online and Interac e-Transfer are faster and have lower fees.
  http://bigscape.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20675
  One of the most popular ways players access these online casinos is via smartphone. These devices give access to a wide range of fantastic mobile slots that can be played just about anywhere. Minor monthly changes occur with popular Canadian slot machine games, but large-scale changes usually take place over a longer timeframe. The big budget slot games may enjoy a short run of popularity, but it’s the generic slots titles that remain popular for prolonged periods of time. Other examples of popular Canadian slot machine games include Quick Hit, Da Vinci Diamonds, Book of Ra, and Miss Kitty.  Many of these, and other slots, are available to players in a free play mode.  Giochi di slot machine gratuiti Version | 1.11.51 The reel symbols in Book of Ra are all in line with the game’s ancient Egyptian slot theme. These include the Pharaoh, Cleopatra and a Scarab. You’ll also find an Archaeologist and the Golden Book of Ra itself, which are the wilds and scatters, respectively. The game also includes the classic A, K, Q, J and 10, which represent the lowest-paying symbols on the reels.

 4. Greičiausiai auganti internetinių lošimų pasaulyje tendencija tai išskirtiniai lošimo namų žaidimai gyvai. Tai apima populiarius stalo žaidimus, tokius kaip blekdžekas, ruletė ir bakara. Kai žaidžiate žaidimą gyvai, prie stalo galite matyti krupje, kuris suka ratą ar dalina kortas. Parūpinamas kokybiškas tiesioginis raiškiojo vaizdo transliavimas, ir paprastai galima matyti vaizdą iš skirtingų rakursų, kad patirtis būtų tikroviškesnė. A New Way To Play At Station CasinosVisit STNCharms or insert your Boarding Pass at your favorite slot machine to get started! If you are a regular to Spirit Mountain Casino, consider joining the Coyote Club today to experience benefits like complimentary tickets to concerts, free food and rooms, discounts throughout the resort, and much more. Hospitality is our passion, and we ensure our VIPs get premium, priority service.
  https://bookmarktune.com/story15135514/dog-track-poker
  Apart from the Big Fish Facebook app, there are other options for players to enjoy marvellous products by this company. The casino has an official website — bigfishgames — where you can create an account and play your favourite games for free. If you want to play via your smartphone or tablet, you can also download an app from Google Play or App Store. This app is rather fast and convenient. ChipHungry COPYRIGHT © 2015 – 2023. All rights reserved to Pragmatic Play – Any and all content included on this website or incorporated by reference is protected by international copyright laws. Though many good sized fish inhabit small lakes and streams, when that’s the case, the big dudes… Collect Big Fish Casino free chips now, get them all quickly using the slot freebie links. Collect free Big Fish slot chips easily with no task or registration! Available mobile for Android and iOS. Play on Facebook!

 5. Honda Ôtô Vĩnh Yên xin được cung cấp một số thông tin về quy trình, lãi suất và các lưu ý khi mua trả góp cho quý khách: Như vậy có thể hiểu, nếu bạn không có đủ khả năng thanh toán 01 lần để mua xe ô tô, bạn có thể trả trước 20 – 30% giá trị xe cho đại lý bán xe, số tiền còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ bạn trả dần với lãi suất khá thấp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn theo từng kỳ hạn trả góp. Trải nghiệm của khách hàng càng thêm thoải mái khi chỉ 30 phút sau khi nhận được thông báo phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, đội ngũ tư vấn viên riêng của VPBank đã gọi điện đến chúc mừng và tư vấn cụ thể cho khách hàng về các điều khoản khi vay mua xe, qua đó giúp khách hàng quản lý khoản vay tài chính của mình một cách thông minh nhất, có lợi nhất.
  http://troytvvu739.bearsfanteamshop.com/vay-truc-tuyen-mb-bank
  Trên đây là tổng hợp tất cả các thông tin cơ bản và chính xác nhất về gói vay tín chấp Vietinbank. Nếu bạn đang có nhu cầu vay vốn nhưng không có tài sản đảm bảo có giá trị thì gói vay này thực sự phù hợp với bạn. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với tất cả các khách hàng đã và đang có ý định đăng ký vay tín chấp tại ngân hàng Vietinbank nhé. Lãi suất cho vay của Vietinbank thường dao động từ 0,8% đến 1,9% tháng. Tỷ lệ này có thể sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Bạn nên quan tâm đến website Vietinbank để nắm bắt được những thông tin hữu ích về vay tín chấp nhanh chóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!