બિન સચિવાલય પરીક્ષા તારીખ જાહેર | જૂના પેપર | Syllabus Download કરવા અહી ક્લિક કરો

– બિન સચિવાલય પરીક્ષા તારીખ :13 /02/2022

– જૂની પરીક્ષા લેવાય તેના CCTV વિનાના તમામ કેન્દ્રો અને ગેરરીતિ ની શંકા હોઈ છે તે કેન્દ્રો રદ કરવામાં આવેલ છે.(આસિત વોરા સાહેબ નું મીડિયા નિવેદન)

– જેને જૂના ફોર્મ ભરેલ છે તે જ ઉમેદવાર આ પરીક્ષા આપી શકશે. નવા ઉમેદવારો ઉમેરાશે નહીં. આ છેલ્લી બિન સચિવાલય પરીક્ષા હસે જે ૧૨ પાસ ઉપર હસે. હવે પછી ગૌણ સેવાની તમામ ભરતી પ્રક્રિયા ગ્રેજ્યુએશન ઉપર લેવામાં આવશે.(આસિત વોરા સાહેબ નું મીડિયા નિવેદન)

Binsachivalay Exam – 2022

– Syllabus Download કરવા નીચે ક્લિક કરો

Download

Join Whatsapp Group Click Hear

– બહુ જલદી અમે અહીં બિન સચિવાલય પરીક્ષાના જૂના પેપર અપલોડ કરીશું

https://gujjufact.com/download-pdf-of-important-questions-asked-in-police-constable-now/

3 thoughts on “બિન સચિવાલય પરીક્ષા તારીખ જાહેર | જૂના પેપર | Syllabus Download કરવા અહી ક્લિક કરો

  1. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!